Ruimte voor sport in Groningen

1 oktober 2008

De afgelopen jaren hebben in de gemeente Groningen verschillende uitbreidingen plaatsgevonden in de ruimte voor sport. Hiermee werd ingespeeld op de bestaande behoefte aan sportaccommodaties. De gemeente Groningen veronderstelt dat haar huidig aanbod in sportvoorzieningen op orde is. De verwachting is alleen dat de sportdeelname in de toekomst, onder andere ten gevolge van de bevolkingsontwikkeling, op een ander peil ligt. Hierdoor is het huidige aanbod voor de toekomst mogelijk niet toereikend.

Het W.J.H. Mulier Instituut heeft tegen deze achtergrond de ruimtebehoefte in Groningen voor binnen- en buitensport onder de loep genomen. Het tabellenrapport dat hieruit is voortgekomen geeft een beeld van de overschotten en tekorten die zich voordoen in het aanbod van sportvoorzieningen.
Aanvullend op dit tabellenrapport wenst de gemeente Groningen een uitgeschreven advies en onderbouwing van de implicaties van de geconstateerde overschotten en tekorten voor het accommodatiebeleid. Belangrijke vragen hierbij zijn welke
ruimteknelpunten het meest urgent zijn, welke minder dringend om een oplossing vragen.

Het uitgevoerde ruimteonderzoek, waarin de Groningse accommodatiebehoefte voor de periode 2008-2030 is onderzocht, vormt de basis voor het adviesrapport. In dit adviesrapport zijn de conclusies uit het ruimteonderzoek zoveel mogelijk vertaald naar concrete maatregelen. Daarbij is rekening gehouden met de ruimtelijke mogelijkheden van de verschillende accommodaties/sportparken. In dit rapport is aandacht voor buitensportvoorzieningen (voetbal, hockey, korfbal, honk- en softbal, tennis, rugby en atletiek) en binnensportvoorzieningen.