Slot- en nacalculaties Rekenkamer (2005)

1 maart 2005

Het betreft hier een nazorgonderzoek naar de uitwerking van een eerder door de rekenkamercommissie uitgevoerd onderzoek uit 1998 naar slot- en nacalculaties.
Destijds is afgesproken dat het college van B&W aan de raad de afrekening van grote projecten in de stad aan de raad zou voorleggen. Daarmee zou de raad goed kunnen controleren of projecten volgens plan zijn uitgevoerd en binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.
Uit dit nazorgonderzoek blijkt dat er vanaf 2002 geen slot- of nacalculaties aan de raad zijn voorgelegd. Het gaat daarbij om gemeentelijke investeringen in onder andere nieuwe woonwijken als de Held en Van Starkenborg.
Ook van de nieuwbouw van een aantal Vensterscholen en de aanleg van de OV-as Peizerweg is nog steeds geen nacalculatie aan de raad voorgelegd.

In zijn reactie erkent het college dat er inderdaad een achterstand is opgetreden en geeft het aan dat er op korte termijn, nog dit jaar een inhaalslag zal worden gemaakt.