Stratenaanpak Oude Wijken

2 februari 2010

In Groningse wijken zijn goede resultaten behaald met de buurtteamaanpak. Kenmerken van de aanpak zijn : intensief, samenwerking, buurt of straatontwikkeling langs 2 sporen (problemen aanpakken, kansen benutten), outreachend werken, flexibele inzet van buurtteam en andere instellingen.
Een team met professionals werkt samen met bewoners om de leefbaarheid te verbeteren. Enerzijds worden onregelmatigheden aangepakt, vindt handhaving van regels plaats, wordt hulp geboden enz, anderzijds worden bewoners geactiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving.

Een buurt of straatteam bestaat uit uitvoerende professionals van verschillende instellingen. Een buurt of straatteam is bovenal een samenwerkinsgverband van Gemeente woningcorporaties en instellingen voor zorg, welzijn en samenlevingsopbouw.
Uit ervaringen blijkt dat hoe kleiner het team hoe sneller en slagvaardiger er gewerkt kan worden. Daarom bestaat een buurtteam uit een basisteam en een schilteam.
Tot de schil behoren professionals met een specifieke expertise, die bij bepaalde problemen ingeschakeld worden. Wie tot de basis en tot de schil behoort kan per straat verschillen.
Leidraad voor de samenstelling is steeds de straatscan met de gesignaleerde problemen en kansen.