Vastgoedrapport Groningen|Assen 2009

2 november 2009

In de regio Groningen-Assen lag de bevolkingsgroei in de periode 2000-2008 duidelijk boven het landelijke gemiddelde. Dat is deels het gevolg van een geboorteoverschot en deels van een positief migratiesaldo.
Naar verwachting zal ook de komende decennia het inwonertal van de regio als geheel bovengemiddeld toenemen. Daardoor blijft de druk op de stedelijke woningmarkt in de regio onverminderd hoog.
De beroepsbevolking is het afgelopen jaar eveneens gegroeid. Het aantal banen groeide met 3,6% ten opzichte van 1,4% landelijk bovengemiddeld, al trad eind 2008 een duidelijke vertraging in de groei op.
De daling van het aantal vacatures in het Noorden verliep begin 2009 sneller dan landelijk.

De verwachte krimp van het noordelijk bruto regionaal product (BRP), exclusief delfstoffenwinning, is voor 2009 met -2,8% minder ernstig dan landelijk (-4,5%).
Bestedingen namen duidelijk af.
Na de duikvlucht van het afgelopen jaar herstelde het consumentenvertrouwen zich licht in de eerste helft van 2009.
Het producentenvertrouwen liep na een herstel begin 2008 fors terug in de tweede helft van dat jaar, waarna begin 2009 zich een licht herstel aandiende.
De noordelijke bedrijven wijken qua omzetontwikkeling overigens niet af van het landelijke beeld.
De economische vooruitzichten zijn fors bijgesteld onder invloed van de kredietcrisis. De prognoses van gezaghebbende bureaus wijzen op een stevige groeivertraging voor 2009 en 2010.
Herstel wordt pas vanaf 2011 verwacht.