Verkleuren en verschieten

15 mei 2007

De stad Groningen is dynamisch in vele opzichten. De functies in een stad veranderen met de tijd.
De eisen die aan een stad gesteld worden zijn afhankelijk per tijdsperiode. Door de groei van de stad verschuiven de functies in de stad. Zo zijn bijvoorbeeld (overslag-) havens en grachten (in het Gronings vaak aangeduid als ‘diep’) nabij de rand van het centrum gedempt. Hierdoor verdwijnt de functie van de nabijgelegen pakhuizen en worden deze tegenwoordig veelal gebruikt voor huisvesting. Industriegebieden nabij het centrum ver-huizen naar de stadsrand of verdwijnen in hun geheel doordat bedrijven hun productie verplaatsen naar lagelonenlanden.
De functie van de Eemskanaalhaven verdwijnt bijvoorbeeld doordat er geen vraag meer is naar een zeehaven in de stad Groningen. De haven wordt nu deels getransformeerd naar woonfunctie (Kop van Oost). Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te geven waarbij de oorspronkelijke functie verandert in een nieuwe functie.

De functieverandering wordt verkleuring van de stad genoemd. Deze term is ontstaan doordat de verschillende functies in een stad met een kleur op de kaart worden weergege-ven. Als functies veranderen, veranderen tevens de kleuren, waardoor er verkleuring waar te nemen is. Waar vroeger een duidelijke scheiding in functies waarneembaar was, is deze functiescheiding tegenwoordig minder eenduidig.
Combinaties van wonen en werken op dezelfde locatie zijn geen uitzondering meer en worden, bijvoorbeeld op het bedrijvenpark Europapark, expliciet gepropagandeerd