Verslag Luchtkwaliteit 2011, Gemeente Groningen

29 januari 2013

Dit verslag geeft een beeld van de luchtkwaliteit in de gemeente Groningen in 2011. Hierbij beschrijven en beoordelen wij de luchtkwaliteit uit oogpunt van gezondheid.

Dit is enkel een verslag. Voor onze inzet om de luchtkwaliteit te verbeteren verwijzen wij naar het ‘Ontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013-2018 gemeente Groningen’ (verschijnt begin 2013).
Bij de huidige concentraties in de buitenlucht zijn uit oogpunt van gezondheid met name stikstofdioxide en fijn stof relevant. Fijn stof is een verzamelterm voor stofvormige deeltjes van luchtverontreiniging. Dit varieert van relatief grote deeltjes zoals opwaaiend bodemstof tot ultrafijne roetdeeltjes of zwarte rook afkomstig uit de uitlaatgassen van motorvoertuigen.
De blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5, ultrafijne stofdeeltjes en zwarte rook) kan in meer of mindere mate schadelijk zijn voor de gezondheid.