Vitale Buurten

1 april 2009

In het najaar van 2008 heeft de gemeente Groningen zijn burgers voor de zevende keer geënquêteerd over leefbaarheid en veiligheid. De enquête wordt iedere twee jaar gehouden in het kader van het Grote Stedenbeleid (GSB).
Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden.

Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang.
De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of -aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.
Net als in de voorgaande peiljaren hebben inwoners van de gemeente op grote schaal vragen beantwoord over hun beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving; ruim 6.000 inwoners van de gemeente Groningen hebben de vragen beantwoord.

Over de resultaten is het rapport ‘Balans van Stad en wijken’ uitgebracht. Deze rapportage behandelt de resultaten van een aantal extra vragen die aan de enquête zijn toegevoegd. De extra vragen gaan over voorzieningen voor mensen met een beperking en voor ouderen, en over contacten in de buurt.
Met het meerjarenprogramma WMO streeft de gemeente een stad na waar iedereen kan/wil wonen, met een diversiteit aan wijken, zodat iedereen een plek kan vinden die hem past. In de wijken voelen mensen zich opgenomen en geaccepteerd.
Zij helpen naar vermogen mee om de leefbaarheid en het samenleven in de wijk te bevorderen. Ook mensen met een beperking. Bewoners hebben er aandacht voor elkaar.