Voorontwerp-actieplan wegverkeerslawaai 2013 – 2018

1 januari 2013

Hoofdlijnen:
1. De EU-richtlijn Omgevingslawaai schrijft voor dat o.a. grote gemeenten zoals Groningen geluidkaarten en een actieplan moeten maken en hierover moeten communiceren met de burgers.
2. Wij hebben op 19 juni 2012 de akoestische gegevens op basis van de ‘Geluidkaarten 2011 gemeente Groningen’ vastgesteld en ingediend bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij bundelt alle akoestische gegevens voor haar rapportage aan Brussel.
3. Verkeerslawaai en luchtverontreiniging door het verkeer zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daarom wordt in dit actieplan een relatie gelegd met de luchtkwaliteit. Hierbij worden beide milieufactoren beoordeeld uit oogpunt van gezondheid met behulp van de gezondheidsscores van de GES-methode.
4. Het voorliggende Voorontwerp-actieplan zal in de maanden februari/maart 2013 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. In deze inspraakperiode kan een ieder zienswijzen indienen op het Voorontwerp-actieplan of reageren op de geluidkaarten. Voor de Stadjers zal hierover een inloopbijeenkomst worden georganiseerd.

Het doel van dit Voorontwerp-actieplan is om de leefomgevingskwaliteit in Groningen te verbeteren. Wij hanteren hiertoe in het actieplan drie plandrempels (in Lden):
* 62 dB: bij groot onderhoud worden hoofdontsluitingswegen = 62 dB voorzien van stil(ler) asfalt;
* 65 dB: met stil asfalt en/of verkeersmaatregelen worden overschrijdingen bij woningen = 65 dB zoveel mogelijk ongedaan gemaakt of voorkomen;
* 68 dB: woningen = 68 dB komen waar nodig en mogelijk in aanmerking voor extra gevelisolatie.

De inspanningsverplichting is om dit doel te halen binnen 5-10 jaar (= uiterlijk binnen twee
planperioden).