Vrijwilligersonderzoek 2008

1 december 2008

Achtergrond
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke infrastructuur, het bevordert de maatschappelijke samenhang en voorkomt uitsluiting van burgers. Veel werk zou niet worden gedaan als er geen vrijwilligers waren.
Uit een onderzoek van POLS (Permanent Onderzoek Leefsituatie) blijkt dat 45 procent van de Nederlandse bevolking in 2007 op de een of andere manier vrijwilligerswerk doet. Dit is exclusief de mensen die informele hulp geven. Bijvoorbeeld burenhulp of hulp aan een familielid.

De ontwikkelingen
Het vrijwilligerswerk is in verandering, dat geldt zowel voor het aanbod van vrijwilligers als voor de (steeds hogere) eisen die aan de organisaties worden gesteld, onder andere veroorzaakt door regelgeving. En er zijn nieuwe doelgroepen van beleid voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als sociale activering van mensen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gemeentelijk beleid
Eind 2007 heeft de gemeenteraad van Groningen in de nota ‘Investeren in sociaal kapitaal, vrijwilligerswerkbeleid in de gemeente Groningen’ het vrijwilligersbeleid voor de komende jaren vastgesteld. In de nota wordt aangegeven hoe de gemeente het vrijwilligerswerk wil faciliteren. Het vinden en binden zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten.
De gemeente wil een zodanig stimulerend vrijwilligersklimaat realiseren dat burgers zich betrokken voelen bij de samenleving en daaraan een (duurzaam) aandeel willen leveren. Het beleid is geslaagd als vrijwilligersorganisaties aangeven minder problemen te hebben bij het vinden en binden van vrijwilligers.
De gemeente denkt haar doelstelling vooral te bereiken door het vrijwilligerswerk goed te faciliteren en het vrijwilligerswerk te promoten en te waarderen.