Vrijwilligersonderzoek 2011

1 oktober 2011

Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke infrastructuur, het bevordert de maatschappelijke samenhang en voorkomt uitsluiting van burgers. Veel zou niet worden gedaan als er geen vrijwilligers waren.
Het vrijwilligerswerkbeleid in de gemeente Groningen heeft in 2007 een nieuwe impuls gekregen. Het vinden en binden zijn de belangrijkste doelen. Aanleidingen waren het collegeprogramma ‘Sterk, sociaal en duurzaam’ en de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Vrijwilligerswerkbeleid hangt samen met veel andere beleidsterreinen doordat vrijwilligers in veel organisaties een rol spelen.
Het vrijwilligerswerk is in verandering. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan organisaties, en daardoor aan vrijwilligers, en er zijn nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk als sociale activering

Onderzoek
De centrale onderzoeksvraag is: Hoe ontwikkelt het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband zich tussen 2008 en 2011 en wat is het effect van het nieuwe beleid daarin geweest?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we in 2008 en 2011 een enquête gehouden onder organisaties die met vrijwilligers werken.
In 2011 hebben 447 organisaties de enquête ingevuld, op stadjersonline.nl of op papier. Verder hebben we interviews gehouden met negen sleutelfiguren in het vrijwilligerswerk om sterkere uitspraken te kunnen doen over de oorzaak-gevolgrelatie tussen beleid en ontwikkelingen.
De onderwerpen van deze interviews waren de theoretische ondersteuning van het beleid, neveneffecten en alternatieve verklaringen.
Bovendien hebben we gevraagd om een inschatting van de situatie in het vrijwilligerswerk zonder het nieuwe beleid.