Waterbedeffecten van het wijkenbeleid

1 oktober 2009

De directe aanleiding voor het onderzoek ligt in de wens van de minister voor WWI om onderzoek te doen naar het optreden van mogelijke waterbedeffecten buiten de aandachtswijken.

De mogelijkheid bestaat immers dat een intensief op de aandachtswijken gericht beleid leidt tot onbedoelde negatieve effecten elders in de steden of de regio’s. Een waterbedeffect beschouwen we in het kader van deze studie als:
“de situatie dat een maatregel die tot doel heeft de leefbaarheid in een gebied te verbeteren, leidt tot de onbedoelde verslechtering van de leefbaarheid in een ander gebied of andere gebieden”.
Dit onderzoek is erop gericht een eerste indruk te geven van het voorkomen van mogelijke waterbedeffecten in de steden waar de wijkaanpak plaatsvindt. De centrale onderzoeksvraag luidt: is er in de 18 steden waar de wijkaanpak plaatsvindt, sprake van een verplaatsing van leefbaarheidsproblemen vanuit de aandachtswijken naar andere gebieden in de stad en/of naar de randgemeenten van de stad, en zo ja:
* in welke mate doet dit verschijnsel zich voor?
* welke gebieden betreft het?
* wat is de aard van de verplaatste problematiek?
* is het plausibel dat dit verplaatsingseffect is toe te schrijven aan het gevoerde beleid?