Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2010

10 januari 2011

Elk jaar wordt in de provincie Groningen een werkgelegenheidsonderzoek gehouden onder
alle daar gevestigde bedrijven en instellingen, waarbij de aard, de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand worden geïnventariseerd. In de gemeente Groningen wordt dit uitgevoerd door de gemeente zelf

Het werkgelegenheidsonderzoek in de overige gemeenten in de provincie Groningen is in 2010 in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd door het CAB. Op basis van dit onderzoek zal in dit rapport een beeld geschetst worden van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de provincie Groningen.

Het werkgelegenheidsregister is een dynamisch bestand. Dit houdt in dat de gegevens in het register met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij afronding van het
werkgelegenheidsonderzoek 2010 komen alle eerder gepubliceerde gegevens te vervallen.

In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten uit het erkgelegenheidsonderzoek geanalyseerd. Tot het onderzoeksgebied wordt de gehele provincie Groningen gerekend. Alle cijfers zijn inclusief uitzendkrachten, tenzij anders vermeld.

De peildatum die voor het onderzoek gehanteerd wordt is 1 april 2010. In de rapportage wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zowel absoluut als relatief weergegeven. Bij de relatieve ontwikkeling is het van belang er rekening mee te houden dat een kleine absolute verandering bij kleine gemeenten, procentueel groot kan zijn.