Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Groningen 2011

17 januari 2012

Elk jaar wordt in de provincie Groningen een werkgelegenheidsonderzoek gehouden onder alle daar gevestigde bedrijven en instellingen, waarbij de aard, de economische activiteiten en de omvang van het personeelsbestand worden geïnventariseerd.
In de gemeente Groningen wordt dit uitgevoerd door de gemeente zelf.
Het werkgelegenheidsonderzoek in de overige gemeenten in de provincie Groningen is in 2011 in opdracht van de provincie Groningen uitgevoerd door het CAB.

Op basis van dit onderzoek zal in dit rapport een beeld geschetst worden van de ontwikkelingen in de werkgelegenheid in de provincie Groningen.
Het werkgelegenheidsregister is een dynamisch bestand. Dit houdt in dat de gegevens in het register met terugwerkende kracht veranderd kunnen worden. Bij afronding van het werkgelegenheidsonderzoek 2011 komen alle eerder gepubliceerde gegevens te vervallen.

*Rapportage over gehele provincie *
In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten uit het werkgelegenheidsonderzoek geanalyseerd.
Tot het onderzoeksgebied wordt de gehele provincie Groningen gerekend.
Alle cijfers zijn inclusief uitzendkrachten, tenzij anders vermeld.

*Leeswijzer *
De peildatum die voor het onderzoek gehanteerd wordt is 1 april 2011. In de rapportage wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid zowel absoluut als relatief weergegeven. Bij de relatieve ontwikkeling is het van belang er rekening mee te houden dat een kleine absolute verandering bij kleine gemeenten, procentueel groot kan zijn.