Woningmarktmonitor – jaarbericht 2005

9 maart 2007

De doelstelling van de Woningmarkt Monitor Groningen (WMG) is het volgen van het functioneren van de woningmarkt ten behoeve van alle partijen die op die markt een rol spelen. Voor de analyse wordt vooral geput uit gemeentelijke basisregistraties.
Dit jaarbericht is een weergave van de meest relevan-te cijfers die de WMG biedt. Monitoring vormt uiteraard geen doel op zich.
De gegevens uit de monitor dienen als input voor de onderbouwing van volkshuisvestelijk beleid, projectadvisering en het opstel-len van voortgangsrapportages over nieuwbouw en wijkvernieuwing.