Woningmarktmonitor – jaarbericht 2006

1 februari 2007

In 2002 is voor de eerste keer het jaarbericht uit de Woningmarkt Monitor Groningen in de nieuwe vorm uitgebracht. Om de trends in de tijd te volgen is er voor gekozen de belangrijkste indicatoren steeds weer op te nemen. Veel cijfers hebben vanwege de beschikbaarheid van de verschillende bronnen betrekking op ontwikkelingen in 2005, maar waar mogelijk wordt al gekeken naar wat er in de loop van 2006 is gebeurd.

De opbouw van dit jaarbericht is als volgt: na een aantal demografische trends, waaronder het toenemende aantal Stadjers, wordt ingegaan op kenmerken van de huishoudens in de zelfstandige woningvoorraad. Daarna wordt een aantal ontwikkelingen van die zelfstandige woningvoorraad geschetst. Op de dynamiek van de woningmarkt wordt in hoofdstuk vier in detail ingegaan. Met name de doorstroming en de effecten van nieuwbouw zijn nader onderzocht.