Woningmarktmonitor – jaarbericht 2007

3 maart 2008

De doelstelling van de Woningmarkt Monitor Groningen (WMG) is het volgen van het functioneren van de woningmarkt ten behoeve van alle partijen die op die markt een rol spelen.
Voor de analyse wordt vooral geput uit gemeentelijke basisregistraties. Dit jaarbericht is een weergave van de meest relevante cijfers die de WMG biedt.
Monitoring vormt uiteraard geen doel op zich. De gegevens uit de monitor dienen als input voor de onderbouwing van volkshuisvestelijk beleid, projectadvisering en het opstellen van voortgangsrapportages over nieuwbouw en wijkvernieuwing. In het Trendrapport Wonen wordt een overzicht geboden van alle beleidsmatige ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting.
Dit Jaarbericht biedt een overzicht van de kwantitatieve ontwikkelingen zodat het als naslagwerk gebruikt kan worden.