Zorg en arbeid op maat

1 december 2005

Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering zijn lange tijd vrijgesteld van arbeidsplicht wegens de zorg voor hun kind. Pas recent is daar verandering in gekomen. Zo is in de Wet Werk en Bijstand vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2005 voor alle bijstandsgerechtigden, en dus ook de alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar, een arbeidsplicht geldt. Bovendien vervalt de vrijlatingsregeling voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar,wanneer zij langer dan een half jaar in deeltijd hebben gewerkt. Daardoor wordt voor hen het langdurig werken in deeltijd een stuk minder aantrekkelijk.

De veranderingen waren aanleiding om in het voorjaar van 2004 te gaan experimenteren met:
a) een instrumentarium waarmee de doelgroep waarvoor nog geen arbeidsverplichting geldt (alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar), optimaal en versneld kan worden toegeleid naar betaald werk, en;
b) een instrumentarium waarmee de doelgroep waarvoor tijdens het experiment nog de vrijlatingsregeling geldt (alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar met deeltijdwerk en aanvullende bijstand) optimaal en versneld kan worden toegeleid naar een baan met voldoende inkomen om onafhankelijk van de bijstand rond te komen.

Er is voor gekozen om het experimentele project te starten in de wijk Beijum-Oost in de gemeente Groningen.
In Beijum-Oost wonen in vergelijking tot de overige wijken in de gemeente veel eenoudergezinnen. Daarvan is een groot gedeelte afhankelijk van een bijstandsuitkering. In dit rapport is het experiment geevalueerd.