Zorgen voor Morgen 2007

1 januari 2006

Eind 2004 is het onderzoeksrapport Zorgen voor Morgen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. In dit rapport is de verwachte vraag naar en het bestaande aanbod van wonen en zorg onderzocht, zowel op stedelijk als op wijkniveau. Hiermee is er een beeld ontstaan van onze gemeenschappelijke opgave voor de komende jaren.
Als vervolg wordt nu in deze nota Zorgen voor Morgen 2 onze visie geformuleerd op hoe we de opgave de komende jaren willen uitwerken, evenals de actiepunten die hieruit voortvloeien.
In de loop van 2006 wordt gestart met de uitwerking in de 9 prioriteitswijken (Zorgen voor Morgen 3).
Er is getracht zoveel mogelijk te anticiperen op andere gemeentelijke beleidskaders, waarbij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de grootste impact heeft. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat de kaders voor het gemeentelijke WMO-beleid pas over enige tijd worden vastgesteld. Met een grotere zeggenschap van de gemeente op delen van de zorg zullen zich op termijn dan ook ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden voor beleid aandienen, die kunnen leiden tot veranderingen.